Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy https://www.cuw.tychy.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.09.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.09.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner AChecker.

 

Zgodność ze standardami:

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Kompatybilność:

Strona internetowa jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika,
 • Strzałki - przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Sobczyk, e.sobczyk@cuw.tychy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/438 20 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, lokalizacja przy ul. Barona 30, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne od strony wschodniej (od strony parkingu przy ul. Barona), wyposażone w schody
  i podjazd dla osób poruszających się na wózku,
 • wejście od strony północnej (od ul. Barona), wchodzi się z poziomu chodnika

Dodatkowo występują dwa wejścia ewakuacyjne po stronie południowej (od ul. Begonii).

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 • do budynku przylega parking z wyznaczonymi trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych (parking przy wejściu głównym od strony wschodniej),
 • na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w dwie windy, przy wejściu od strony północnej znajduje się winda dostosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych
  i niedowidzących. Windy nie zapewniają możliwości ewakuacji w czasie pożaru (nie są to windy pożarowe),
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a (wyjątek – oznaczenia w windach), oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • platformy schodowej prowadzącej do biura zlokalizowanego na 4 piętrze
 • pętli indukcyjnej.

Windy w budynku dojeżdżają do 3 piętra. Sekretariat oraz gabinet Dyrektora CUW Tychy znajduje się na
4 piętrze, gdzie prowadzą już tylko schody. Schody nie posiadają platformy, która umożliwiłaby osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do lokalu. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania w biurach zlokalizowanych poniżej to jest na 2 piętrze budynku, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, lokalizacja przy ul Edukacji 7, 43-100 Tychy.

Do lokalu prowadzi jedno wejście główne od strony południowej (sektor W), wchodzi się z poziomu chodnika. Wejście posiada przedsionek (podwójne drzwi). Po lokalu można swobodnie poruszać się wózkiem inwalidzkim.

Przed wejściem znajduje się duży parking z wyznaczonymi 8 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Lokal nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • pętli indukcyjnej,
 • toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.